Què és la Clàusula Sòl?

Dilluns, 2 de Desembre - 2019

La Clàusula Sòl és una clàusula inclosa en molts contractes hipotecaris que
estableix un interès mínim a pagar en les mensualitats de la hipoteca,
independentment de l'interès marcat pel mercat. Segons la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre de 2016, les entitats bancàries hauran de tornar les quantitats pagades de més per motiu d'aquesta clàusula de la data de formalització de la hipoteca.

Si vas signar la hipoteca entre el 2001 i 2012 i, a més, la quota mensual que pagues no ha baixat en els últims anys de la mateixa manera que l'euríbor, és probable que tinguis clàusula sòl.

El sòl hipotecari és una clàusula que determina l'interès mínim d'una hipoteca variable. Aquest tipus s'aplica si l'índex de referència més el diferencial no arriba al valor establert.

Abans i durant la crisi, moltes de les hipoteques variables que es concedien tenien aquesta clàusula sòl, el valor poques vegades baixava del 3%. En conseqüència, quan l'euríbor (l'índex de referència més utilitzat) va començar a caure, a molts hipotecats es va aplicar un tipus mínim que els feia pagar més diners dels que haurien abonat si no existís aquest límit.

No obstant això, moltes de les clàusules sòl van ser incorporades amb falta de transparència per part dels bancs, ja que en molts casos no van explicar quines eren les conseqüències de tenir un sòl en la hipoteca. En conseqüència, molts afectats van començar a denunciar a la seva entitat per reclamar que els retornés el cobrat de més.

Així, al maig de 2013, el Tribunal Suprem va declarar nul per abusiu l'interès mínim incorporat a les escriptures amb falta de transparència. Posteriorment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va establir que els afectats poden recuperar tot el pagat de més des que se'ls va començar a aplicar el sòl.

El primer indicador que tenim una clàusula sòl en la nostra hipoteca variable és que les seves quotes s'hagin mantingut sense canvis al llarg dels últims anys. Entre el 2011 i la primera meitat del 2018 (i des de març de 2019), l'euríbor ha cotitzat a la baixa pràcticament sense interrupcions, així que les mensualitats haurien d'haver-se abaratit.

En cas de detectar aquest estancament de les quotes, hem de llegir detingudament l'escriptura del nostre préstec hipotecari i cercar, en l'apartat dedicat a l'interès, si s'estableix algun tipus d'interès mínim. En concret, hem de mirar si apareix algun dels següents tecnicismes:

• Sòl

• Tipus d'interès mínim

• Forquilla d'interès

• Túnel d'interès

• Límit a la variabilitat

• Limitacions a la baixa del tipus d'interès

• Límit a l'aplicació de l'interès variable

• El tipus d'interès pactat no podrà ser superior a X ni inferior a Y

• Acotació mínima d'interès

Si trobem un d'aquests termes, significarà que la nostra hipoteca té un sòl incorporat.

La única via per recuperar allò que hem pagat de més, és la via judicial amb un bon assessorament.

Subscriu-te a la newsletter!

Web desenvolupada per Volcànic Internet
facebook-squarelinkedininstagramwhatsapp